Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και μη εκτελεστικό μέλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στο παρελθόν εργάστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2002) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2004-2010), με εστίαση στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών (UNEP FI). Στον ιδιωτικό τομέα εργάστηκε ως σύμβουλος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επενδύσεων και επιδότησεων.